วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2552

แผ่นการสอน

นางสาว มธุรส อมตพัตธ์ โปรแกรมสังคมศึกษา ค.บ2 รหัส 514110009

คำอธิบายรายวิชา

.........ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของวิชาสังคมศึกษาและการเรียนการสอน กระบวนการสื่อความหมาย การจำแนกประเภทของสื่อการเรียนการสอน การเลือก ความเป็นมาของประวัติศาตร์ไทยในอดีตปัจุบันและอนาคต


จุดประสงค์
1) ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงความหมาย หลักการ การเรียนการศึกษามาใช้กับการเรียนการสอน ได้ถูกต้องและอย่างเหมาะสม
2)ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทยมาสอนต่อ
3) ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย คุณค่า ประเภทของสื่อการเรียนการสอน วิธีการเลือก และการนำสื่อมาใช้กับการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง
4)ให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย ความสำคัญ หลักในการสื่อการเรียนการสอนได้
5)ให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย ขั้นตอน ของการใช้แผ่นที่ได้ถูกต้อง


การวัดผลประเมินผล
1.คะแนนระหว่างภาคเรียน
1.1การเข้าเรียนและมีส่วนร่วม 10 คะเเนน
1.2พฤติกรรมการเรียน 10คะเเนน
1.3แบบฝึกหัด 30คะเเนน
1.4รายงานเป็นกลุ่ม20
2.คะแนนปลายภาคเรียน
สอบปลายภาคเรียน 30 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
A 80-100 คะแนน B+ 75-79 คะแนน
B 70-74 คะแนน C+ 65-69 คะแนน
C 60-64 คะแนน D+ 55-59 คะแนน
D 50-54 คะแนน E 0-49 คะแนน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น